Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,  hissedarlar için Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’nin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST )  düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 sayılı “ Özel Durumlar Tebliği” nin 17’inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. Web Sitesi (www.cimsa.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)  kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi  gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) periyodik olarak  iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu ,
 • T.Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular ( sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 • Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
 • Kurumsal İnternet  Sitesi, (www.cimsa.com.tr) bilgilendirmeleri,
 • Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

 

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartlarına / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS ) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP’a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket İnternet sitesinden ulaşılabilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Şirket İnternet sitesinde (www.cimsa.com.tr) yayımlanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)  tarafından hazırlanır ve  elektronik ortamda imzalanıp  KAP‘ a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler) ’ na  bildirir. Bu durumda, Genel Müdür Yardımcılığınca (Finans ve Mali İşler) , Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP’a iletilir.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.cimsa.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun  Seri II – 15.1  nolu “ Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)’ nın  değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Genel Müdür Yardımcılığına (Finans ve Mali İşler) yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yanısıra bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği ”nin 7’nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK’ ya ve/veya BİST’ e iletilmek üzere yazılı olarak Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)’ nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ’de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve  Genel Müdür Yardımcılığına (Finans ve Mali İşler) bildirilir. Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1  “Özel Durumlar  Tebliği’”nin 9’ncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST’ den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için  Sermaye Piyasası Kurulu’nun  Seri II-15.1  “Özel Durumlar  Tebliği’”nin 6’ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş Genel Müdürün yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’ de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden  Genel Müdürlük sorumludur.

Genel Müdüre direkt rapor eden Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler)’ na ile Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü   Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket İnternet Sitesinde (www.cimsa.com.tr) yayınlamaz. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa sayı sınırı aşılabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.  

14. Sessiz Dönem

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık  ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. sessiz dönem boyunca;

Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda;

 • Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin finansal durumu konuşulmayacaktır,
 • Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
 • Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web  Sitesinde (www.cimsa.com.tr) yer verilecektir.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği ( VI-104.1 ) ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Web Sitesi (www.cimsa.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.cimsa.com.tr internet adresindeki Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak da yer almaktadır.  Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Misyon ve ana stratejiler
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • SPK Özel Durum Açıklamaları
 • Şirket Esas sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Finansal bilgiler
 • Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
 • Bilgilendirme politikası
 • Ücret Politikası
 • Sıkça sorulan sorular bölümü