Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir İş Modelleri

Sürdürülebilir bir iş modeli, Paydaşların katılımı ile ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerde orta ve uzun vadeli odaklanmayı sağlayabilmek için rol ve sorumlulukları planlayıp uygulayarak oluşturulan başarılı bir iş modelini yansıtır. 

Tedarik zincirincimizde yer alan iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için üstün değer yaratma yoluyla rekabet avantajı sağlarken, şirketin ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

eco truck

Çimsa olarak ürünlerimizin yaşam döngüsünde ortaya çıkan karbon emisyon yoğunluğunun azaltılmasına dair çalışmalara sürdürülebilir ürün geliştirme yaklaşımı kapsamında devam ediyoruz.

AB taksonomisi çerçevesinde, çimento içerisindeki klinker kullanım oranlarının azaltıldığı ve çimentomsu maddeler ile ürün içeriğinin zenginleştirildiği 10 farklı sürdürülebilir ürünümüz müşterilerimizin hizmetine sunuldu.

Çimsa AR-GE merkezinde gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento çeşitlerinde, yeni nesil katkılı ürün projeleri üzerinde çalışıyoruz. Katkı maddesi olarak cüruf, taban külü, uçucu kül gibi diğer sektörlerden gelen yan ürün, atık ya da farklı kaynakların kullanımı ile düşük karbon emisyonlu sürdürülebilir ürünler geliştirirken, alternatif hammadde kaynakları da araştırıyoruz.

Diğer taraftan, portland çimento klinkerinden farklı hammadde bileşimine sahip ve pişme sıcaklığı daha düşük yeni nesil çimento klinkeri projesi çalışmaları devam ediyor. Bu projenin çıktıları sürdürülebilir ürün portföyümüze girmeye adaydır.

Kendi gelişim yolculuğumuza tedarik zincirinde yer alan iş ortaklarını da dahil etmenin öneminin farkında olarak “Sorumlu Tedarik Zinciri Politikaları” oluşturuyoruz.

Tedarik zincirimizin karbon nötr yol haritamız ve iklim değişikliği ile mücadele eylem planlarımıza adaptasyonu 2030 yılına kadar belirlediğimiz önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. İlk adım olarak, tedarik zinciri kapsamında tüm girdi ve çıktı hareketlerini dahil ederek Kapsam 3 hesaplaması yapıyoruz. İklim değişikliği stratejimiz ve aksiyon planımız kapsamında sera gazı emisyonlarının değer zinciri boyunca bir bütün olarak yönetilmesini ana stratejimiz olarak kabul ediyoruz. 

Gerek hammadde ve yardımcı malzemelerin tedarik edilmesi, gerek ürün satışı aşamalarında nakliye operasyonuna ihtiyaç duyan faaliyetler gösteriyoruz. Bu noktadan hareketle Kapsam 3 emisyonlarını azaltacak düşük emisyonlu nakliye alternatiflerini, karayolunda elektrikli araçların yaygınlaşmasını, denizyolunda ise düşük emisyonlu yakıtlara geçişi destekleyecek teknolojik gelişimleri yakından takip ediyor ve geleceğe dair projeksiyonlar hazırlıyoruz.

Tüm tedarikçilerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve sürdürülebilirlik bazlı yeteneklerinin geliştirilmesi ile iç uygulamalarının taleplerimizi karşıladığına emin olmak adına denetim ve kontrol sistematikleri uyguluyoruz. 

eco