Atık Politikası

POLİTİKA PRENSİPLERİ

Çimento, prosesi gereği enerji ve malzeme kullanımı yoğun bir sektördür. Çimentonun yarı mamulü olan klinkeri üretmek için fosil yakıtlar ve doğal hammaddeler kullanılmaktadır. Çimsa, çimento üretimini çevreci bir yaklaşımla, ekonomik ve sosyal unsurları da dikkate alarak gerçekleştirebilmek için alternatif yakıt ve alternatif hammaddeyi maksimum düzeyde kullanmayı hedeflemektedir.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Prensip I

Hedefimiz, atıkları kullanarak, atık yönetim çözümlerini sunmak, çözüm ortağı olmaktır.

 

a) Yerel makamlarla, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan atık yönetimlerimizi geliştireceğiz.

b) Gerektiğinde yerel makamların atıklarının çimento fabrikalarımızda bertarafı için çözümler arayacağız.

Prensip II

Hedefimiz, atıkları kullanarak, çevrenin temiz olmasını sağlamaktır.

 

a) Hedefimiz, atık kullandığımda primer yakıtları ve doğal hammadde tüketimini azaltmak, doğal kaynakların korunmasına veya global çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Prensip III

Hedefimiz, atıkları kullanarak, ana faaliyetlerimize değer katmaktır.

 

a) Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanacağız.

b) Fosil yakıtlarımızın ve hammaddelerimizin yerine alternatif yakıt ve alternatif hammaddeler kullanarak maliyetleri azaltacağız ve aynı zamanda atık müşterilerimize hizmet sunacağız.

2. NE YAPACAĞIZ?

Prensip IV

Hedefimiz, atıkları çağdaş bir şekilde bertaraf ederek, yönetip, çalışanlarımızın sağlığını korumaktır.

 

a) İşveren olarak, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının korunması için gerekli önlemleri alacak, gerekli ekipman, eğitim, sağlık taraması ve kontrollerini yapacağız.

b) Çalışanlar olarak, işveren tarafından alınan önlemlerin ve kuralların uygulanmasından sorumlu olacağız.

 

Prensip V

Atıklar kullanılırken, ürettiğimiz ürünün kalitesini garanti edeceğiz.

 

a) Ürettiğimiz ürünün spesifikasyonlara uygun olmasını sağlayacağız.

b) Atık kullanımı olmadan uyguladığımız tüm kontrol metotları ve standartları atık kullandığımız zaman da aynen uygulayacağız.

3. NASIL YAPACAĞIZ?

Prensip VI

Hedefimiz, atık kullanımında ilgili yönetmeliklere uymak, kanunlar ve etik değerler çerçevesinde en iyi uygulamaları gerçekleştirmektir.

 

a) Yönetmeliklere uygun olarak tüm gerekli tüm izinlerimizi alacağız.

b) Kanunlar ve etik değerler çerçevesinde en iyi uygulamaları  gerçekleştirmeğe çalışacağız.

Prensip VII

Hedefimiz, atık kullandığımız zaman girdileri, prosesi, ürünleri ve emisyonları izleyip kontrol etmektir.

 

a) Atık kabul kriterlerimize uygun olan atıkları kabul edeceğiz.

b) Atıklarımızı çevre ve proses açısından en uygun besleme noktalarından vereceğiz.

c) Atıklarımızdan oluşabilecek emisyonları ölçüp/ölçtürüp, yönetmeliklere uygun olarak takip edeceğiz.