Sürdürülebilirlik

Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışmalarımız

Çalışma ortamında insan haklarının korunup yüceltilmesi, Çimsa iş yapma kültürünün bir parçasıdır.

İmzacısı bulunduğumuz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), ilgili ILO deklarasyonları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal Declaration of Human Rights)’nin hükümlerini kararlılıkla destekliyoruz.

İnsan kaynakları süreç ve uygulamaları konusunda, objektif ve sistematik bir yaklaşımla hareket ediyor, çalışanlarımızın performansını eşit şartlar altında ölçerek adil bir şekilde değerlendiriyoruz. Doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, liyakat ve herkese eşit fırsatlar ilkeleri işimizin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İşe alım süreçlerinden ücretlendirmeye kadar insan kaynakları döngüsünde bu ilkelere uygun hareket ediyoruz. İşe uygunluk için gerekli olan eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim gibi kriterlerin dışında hiçbir nitelik sorgulamıyoruz.

Etnik köken, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, uyruk, maluliyet veya kültürel farklılık ayrımı yapmıyor, tüm insan kaynakları süreçlerinde adil bir yaklaşımı ve liyakati gözetiyoruz.

Ayrımcılık ve çalışan hakları ile ilgili tüm konular İnsan Kaynakları Birimi, SA-Etik Kural Danışmanı ve Disiplin Komitesi tarafından takip ediliyor. Faaliyetlerimiz kapsamında sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü, ayrımcılığın önlenmesi, adil ücretlendirme, çalışma saatleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), güvencesiz çalışmayı önleme, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğini önleme, çevrenin korunması ve etik iş davranışı ana başlıklarında denetimlere tabidir. Bu gereklilikleri sadece Türkiye operasyonlarımızda değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, bölgelerin gereklilik ve yasal mevzuatlarına uygun olarak gözetiyoruz.

İlkelerin tedarik zincirinin tamamında uygulanmasını sağlamak için tedarikçilerimize denetimler gerçekleştiriyor; uyumun sağlanması adına, alt işveren firmalarıyla yapılan hizmet sözleşmeleri ve şartnamelerde çalışma ilkelerini açıkça düzenliyor, tedarikçileri ziyaret ederek denetliyoruz.

Mart 2016 itibarıyla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından yayınlanan “Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri”ni (Women Empowerment Principles-WEPs) imzaladık ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturarak uygulamayı

taahhüt ettik. WEP’s ilkeleri; işyerinde, piyasada ve toplumda kadının güçlendirilmesi konusunda rehberlik sağlayacak kural ve öneriler sunuyor.

Çimsa olarak dünya çapında 1.100’den fazla işletmenin katıldığı WEPs’i, Türkiye’den imzalayan 53 işletmeden biriyiz.

Kadın çalışanın az olduğu ve kadın istihdamının önünde kısıtlar bulunduran bir sektörde faaliyet göstermemize rağmen, bu alandaki destekleyici uygulamalarımızla sanayi kurumlarına ve erkek çalışanların çoğunlukta olduğu diğer sektörlere örnek teşkil ediyoruz.

2019 yılında Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi’nin iş birliği ile yürüttüğü İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesine katılım sağladık. Aile İçi Şiddet ile Mücadele politikasını yayınlayarak çalışanlarına desteğini somutlaştırdık.

Çimsa olarak iş hayatında kadın istihdamını ve kadın çalışanların yönetimde yer almalarını destekliyoruz. Okul öncesi çocuğu olan kadın çalışanlara Çimsa Kreş Yardımı sunuyoruz.

Operasyonlarımızın yanı sıra tedarikçi ve alt işveren firmalarda da kadın istihdamının artırılmasının gerektiğine inanıyoruz. Bu

kapsamda İş’te Eşitlik yükümlülüklerine dair maddeleri, 2014 yılından itibaren tedarikçi ve alt işveren hizmet satın alma sözleşmelerine de ekliyoruz.Tüm süreçlerimizde “İş’te Eşitlik” ilkesini gözeterek kadın ve erkek çalışanlarına eşit olanaklar sunuyoruz. Aynı kademedeki benzer pozisyonda görev yapan erkek ve kadın çalışanların toplam ödül paketleri, ücret ve yan hakları İş’te Eşitlik ilkesine uygun yapılandırıyoruz.

Bireysel Performans Yönetimi değerlendirmesi kadın ve erkek çalışanlar için eşit ortamlarda yapıyor ve iş sonuçlarına eşit düzeyde yansıtıyoruz.