Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Odak Konuları

Çimsa, sürdürülebilirlik aksiyon planlarını, odaklandığı stratejik sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde geliştirerek bu konulardaki iyileştirmelerini sürdürürken, yeni alanları da gelecek senelerde çalışmalarına dahil etmeyi hedefliyor. Stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularını daha da ileriye taşımak amacıyla;Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Kamu kurumları, Yerel halk, STK (Sivil Toplum Kuruluşları), Meslek örgütleri, Finansal kurumlar, Hissedarlar, Akademik kuruluşlar, Sektör kurumları gibi çoklu paydaş platformlarından görüşler alan Çimsa, üst yönetimin değerlendirmesi ile odaklanacağı konuları geliştirmektedir.

Ekonomik

• Kurumsal yönetim ve iş etiği

• Hissedara yaratılan değer

• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle iletişim

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği

Çimsa’da kurumsal yönetim anlayışı, karar alma süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaktır. Halka açık bir şirket olarak Çimsa, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu hareket etmektedir. Firma bünyesinde kurulmuş olan komiteler aracılığıyla, stratejik ve kritik operasyonel konulara ilişkin yönetsel kararların alındığı, etkinlik ve verimliliğinin arttırılması çerçevesinde amaç, sorumluluk alanı, katılım ve zaman düzenini tanımlamayı amaçlamakta olan Komite Yürütme ve Yönetme Politikası Prosedürü kapsamında kurumsal yönetim sergilenmektedir.

Çimsa iş yapma biçimini iş etiği yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren ve tüm çalışanları ile bu ilkelere bağlı bir şirkettir. İş etiğine ilişkin düzenlemeler uzun yılların birikimiyle oluşan değerler ve çalışma ilkeleriyle oluşturulmuş olan Sabancı Etik (SAEtik) kuralları altında düzenlenmiş olup, iş yapma yöntemlerimizin temelini oluşturmaktadır. Çimsa çalışanlarının uyması gereken iş etiği kuralları, du¨ru¨stlu¨k, gizlilik, çıkar çatışması ve sorumluluk ana başlıkları altında yer alır.Çimsa, kanun ve yönetmeliklere uyum ve dolayısıyla yolsuzluğun ve rekabet dışı davranışların önlenmesi konusunda azami hassasiyet göstermekte, bu konuları en üst yönetim seviyesinde yönetmekte ve takip etmektedir.

Hissedara Yaratılan Değer

Çimsa’nın mevcut operasyonlarıyla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, şirketin diğer öncelikli hedeflerine de katma değer yaratacak şekilde yeni yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir biçimde büyümek ve hissedara değer yaratmak öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle İletişim

Çimsa, sürdürülebilir kalkınmanın paydaşlar ile uyum içinde çalışmakla gerçekleştirileceğine inanmakta, paydaşları ile iletişim ve iş birliğini kurum kültür ve stratejisinin temel taşı olarak görmekte olup, paydaşları ile diyaloglarını geliştirmeye açık bir şirket olarak müşteri ve tedarikçileri ile de sürekli iletişim içindedir. Çimsa için müşterileri ile diyalog ve paylaşım, öncelikli ekonomik sürdürülebilirlik konusu olmakla beraber, Çimsa sürdürülebilirlik hedeflerinin gelecek dönemlerde giderek artan oranda müşterileri ile şekillenebileceği ve gerçekleşeceğinin bilincinde ve hedefindedir. Temel girdileri sağlamak üzere ürün ve hizmetlerinden faydalanılan tedarikçiler ile ilişkilerde, verimlilik, karşılıklı fayda, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda uzun dönemli iş ortaklıkları hedeflenmektedir.

ÇİMSA Eskişehir Fabrikamız  TS ISO 10002 Müşteri  Memnuniyeti  Yönetim Sistemi Belgesini alarak çimento sektöründe bir ilke imza atmıştır. Bu sistem geri bildirime açık müşteri odaklı ortamın oluşturulması, aldığımız her şikayetin çözüme ulaştırılması, ürün ve süreçlerimizin iyileştirilmesinde bize rehberlik etmektedir.

  • Gelen tüm şikayetler kayıt altına alınır.
  • Şikayetiniz bize ulaştığında 1 iş günü içerisinde SMS yolu ile geri dönüş yapılır
  • Şikayetiniz ile ilgili süreç tamamlandığında tarafınıza Geri Bildirim raporu ile yazılı dönüş yapılır.
  • Şikayetiniz ile ilgili memnuniyetiniz sağlandığında şikayetiniz sizlerle mutabık kalınarak kapatılır.

2017 yılında tarafımıza iletilen şikayetlerin tamamı kapatılmış olup. Müşteri memnuniyet anketinde memnuniyet oranı 93 %’tür.

Sosyal

• İş sağlığı ve güvenliği

• Paydaşlarımızla iletişim (çalışan, müşteri, tedarikçi, yerel toplum vb.)

• Yerel topluma katkı ve iyileştirme

• Çalışanların sürdürülebilirlik yaklaşımına uyumlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çimsa, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektördeki politika ve uygulamalara paralel biçimde kurumsal ve yasal standartları sürekli takip eden, pro-aktif gelişim alanlarını belirleyen ve sürekli takip sistematiğini İSG süreçlerinde uygulayan bir anlayış benimsemektedir. Çimsa, gerek iş güvenliği gerekse iş sağlığı alanlarında asıl işveren ve alt işveren çalışanlarının bilgilendirilmesi, mevzuattaki değişikliklerin organizasyonla etkin iletişimle paylaşılması; şirket ve çalışan hedeflerinde İSG metriklerin sürekli yer alması; anahtar performans göstergeleri olarak odit, ramakkala bildirimi, uygunsuzluk sayısı değerlerinin kabul edilmesi, düzenli raporlamalar gibi uygulamalarla İSG’nin içselleştirilmesi ve şirket kültürü halini almasını sağlamaktadır.

Paydaşlarımızla İletişim (çalışan, müşteri, tedarikçi, yerel toplum vb.)

Çimsa’nın iş süreçlerinde ve değer zincirinde en önemli öznelerini, paydaşlarının oluşturduğu düşünüldüğünde, paydaşlarla iletişimin en etkin mekanizmalar ile kullanılarak gerçekleştirilmesi şirketin kurumsal iletişim stratejisi olarak benimsenmektedir. Bu noktada, paydaşlarla periyodik olarak bir araya gelinecek etkinliklerin, seminerlerin ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi; çeşitli anketlerle paydaş özelinde ölçümlemeler yapılması ve saha ziyaretleri gibi uygulamalarla paydaşlardan etkin geri bildirim alınması ve paylaşımların zenginleştirilmesine yönelik uygulamalar sistematik olarak gerçekleştirilmektedir.

Yerel Topluma Katkı ve İyileştirme

Çimsa’nın, faaliyetlerinin bulunduğu yerlerdeki yerel topluma (sivil halka) yönelik sosyo-ekonomik açılardan katkı sağlama, çeşitli konularda bilgilendirme yapma, potansiyel iyileştirme alanlarını ortaya koyma kapsamında politika ve uygulamaları söz konusudur. Bu sayede ekonomik faaliyetlerin yerel topluma etkisi ölçümlenmesi ve yerel toplumun geri bildirimlerinin alınmasıyla, şirketin iş süreçleriyle topluma yarattığı değerlere yönelik farkındalık sağlanması önemlidir.

Çalışanların Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Uyumlanması

Çalışanların şirketin sürdürülebilirlik sürecine etkin biçimde raporlama aşamasında dahi aktif biçimde katkı sağlaması, şirket ve bireysel hedeflerde bu tür parametrelere yer verilmesi, çalışanların sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmesi ve geliştirmesine etki etmektedir. Gerçekleştirilen şirket faaliyetlerin bugüne ve geleceğe etkisinin çalışanların iş tanımları özeli ve kapsamında yüksek farkındalık düzeyine yükseltilmesi, birey ve toplum ilişkisinin de sürdürülebilirliğe katkısını daha da arttıracaktır.

Çevresel

• CO2 salınımının, diğer gaz ve toz emisyonlarının azaltılması

• Alternatif yakıt ve hammadde kullanım oranlarının arttırılması

• Enerji verimliliğinin arttırılması

• Ürün sorumluluğu ve güvenliği

CO2 Salınımının, Diğer Gaz ve Toz Emisyonlarının Azaltılması

Çimsa, sektördeki karbon salımlarının azaltılmasına önemli katkıları olan ve sürdürülebilir kaynak kullanımına da imkân veren alternatif yakıt kullanımı, çimentomsu malzemelerin arttırılması, termik ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması konularına odaklanmıştır.

Çimsa’da toz ve gaz emisyonları, Bakanlıkça akredite olan danışman firmalar tarafından yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak periyodik olarak ölçülmekte ve kontrol edilerek raporlanmaktadır. Toz ve gaz emisyonları ölçüm sonuçlarının yanı sıra, alternatif yakıt ve alternatif hammaddelerin kullanılmasıyla birlikte ölçülen diğer parametreler de periyodik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmaktadır.

Hedef, toz ve gaz emisyon konsantrasyonlarının yönetmelik limit değerlerinin altında kalmasını sağlamak ve her yıl emisyon azaltım başarısı sergilemektir.

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanım Oranlarının Arttırılması

Çimento sektörü, enerji ve hammadde kullanımı yoğun bir sektör olduğundan, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından çok önemlidir. Bu amaçla Çimsa, yenilenemeyen birincil yakıtların ve doğal hammaddelerin alternatifleriyle ikame edilmesine her zaman önem vermektedir. Böylece doğal kaynakları korurken, önemli bir çevre ve toplumsal sorun olan atıkların bertarafına da çözüm getirmektedir. Alternatif yakıt ve hammaddelerin sisteme güvenli olarak katılabilmesi ve proses verimliliğinin korunması için atık ön işlem ve besleme yatırımlarını hızla yapmakta ve her yıl alternatif yakıt kullanım oranını artırmaktadır. Bu çalışmalarda paydaşlarının ihtiyaçlarını önemsemekte ve onlarla diyaloğunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Çevreye ve topluma olan sorumluluğunun bilinciyle fabrikalarının bulunduğu bölgelerdeki tehlikeli/tehlikesiz sanayi ve belediye katı atıklarının bertarafı için çözümler aramaktadır.

Enerji Verimliliğinin Artırılması

Çimento sektöründe çimentonun üretimi safhasında yoğun enerji kullanılmaktadır. Dünyamızda iklim nedeni ile oluşan baskılar yanında enerji kaynaklarının giderek yetersizleşmesi ve aynı zamanda pahalılaşması, birincil enerji kullanımının azaltılmasını ve yerine alternatif enerji kaynakları kullanımına yöneltmiştir. Aynı zamanda çimento üretiminde daha az enerji tüketen, daha verimli ekipmanlar kullanılması, kırma, yanma ve öğütme, proses optimizasyon çalışmaları ve enerji geri kazanım yatırımları ile enerji azaltımları büyük önem kazanmıştır. Çimsa’nın Mersin 1. ve 2. üretim tesislerinde kurmuş olduğu Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi ile de bu iki hatta harcanan elektriğin %50’sinin üretilmesi hedeflenerek CO2 salınımında azalma sağlanmıştır. Çimsa, daha az enerji tüketen modern üretim prosesleriyle enerji kullanımı kaynaklı emisyonları en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Ürün Sorumluluğu ve Güvenliği

Ürün güvenilirliğini garanti etmek Çimsa’nın en önemli sosyal taahhütlerinden biridir. Uzun ve kısa vadedeki performansını, aylık teknik komite toplantılarında teknik kurumsal karneyi kullanaraktakip etmektedir. Üretim süreçlerine ek olarak, paketleme ve depolama süreçlerinde de ürünlerle ilgili tüm sorumluluklar kalite yönetim sistemleriyle yönetilmektedir.

Çimsa’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı, standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kalitede üretim yapmak ve ürünlerinin sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri ile ilgili bilgileri müşterilerine ve son kullanıcılara iletmektir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kalite politikası, ürün sorumluluğu performans hedeflerini tarif etmektedir. Kalite hedefleri doğrultusunda yeni teknolojileri takip etmek, güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlamak, eğitim ile insan kaynaklarının yetkinliğini artırmak, kalite yönetim sisteminin koşullarına uyarak sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak şirket politikasıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Veri Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

 

TAMAM

English Spanish Türkçe