Aydınlatma Metni

Aydınlatma Meni

1 ÇİMSA AYDINLATMA METNİ

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çimsa”, “Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Çimsa ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile Çimsa olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.1 İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Veri sorumlusu olarak aday personelin, personelimizin, stajyerlerimizin, şirket süreçlerine destek olan hizmet alınan üçüncü kişilerin, alt işveren yüklenicilerin, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerin, hissedarların, Çimsa ile iş ilişkisi kurmuş gerçek kişilerin süreçler dahilinde operasyonel gereklilikler kapsamında kimlik, özlük, iletişim, lokasyon, mesleki deneyim, finans, görsel ve işitsel bilgi gibi kişisel verileri ile özel nitelikli kişisel verilerini işlemekteyiz.

1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizi, Çimsa tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda işlemekteyiz:

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi kapsamında personelin bordro zarflarının düzenlenmesi, maaş ödemelerinin yapılması, özel sağlık sigortası süreçlerinin işletilmesi, işe giriş – işten çıkış işlemlerinin yürütülmesi
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuatlar kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi kapsamında personel özlük dosyasının oluşturulması, çalışan işe giriş ve periyodik muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması, iş kazası bildirimlerinin yapılması
 • Şirket arazisi içerisinde güvenliğin sağlanması kapsamında Şirket binası ve arazisinde ortak alanlarının kamera ile izlenmesi sureti ile güvenliğin kontrolü, personel ve ziyaretçi giriş çıkışlarının kaydının tutulması
 • Şirket süreçlerinin aksamadan işletilmesi kapsamında iş ve staj başvurularının değerlendirilmesi, çalışan performansının ölçülmesi, çalışan deneyiminin iyileştirilmesi ve bu kapsamda personelimize yönelik esnek yan hakların sağlanması, Şirket başarılarına ve şirket bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere yönelik Çimsa internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında içerik paylaşımlarının yapılması
 • Müşteri ve hissedarlar ile iletişimin sağlanması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, satış süreçlerinin işletilmesi ve bu kapsamda fatura ve ödemelerin takibi, pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi kapsamında müşteriler ile iletişim kurulması ve etkinliklere yönelik Çimsa adına kayıtlı internet ve sosyal medya mecralarında içerik paylaşımı, Şirketimiz bünyesinde düzenlenen gezi ve aktivitelere seyahat organizasyonlarının yapılması

1.3 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, güvenliğin tesisi, esnek yan haklar ve özel sağlık sigortası gibi insan kaynakları süreçlerinin icra edilmesi, seyahat organizasyonlarının düzenlenmesi ve pazarlama amaçlarıyla Çimsa’nın bağlı olduğu Sabancı grubuna, iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya 3. kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

1.4 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Çimsa birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1.2) ve (1.3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, Çimsa hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Çimsa ofislerini ve üretim tesislerini ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, personel, hissedar sıfatıyla ilişkisi bulunan kişilerin kişisel verileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usül Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6352 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında toplanır.

Çimsa, personeline ve hizmet alınan üçüncü kişilere, alt işveren çalışanlara yönelik operasyonel süreçlerini yürütürken işlediği kişisel verilerde Çimsa Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun hareket eder.

Çimsa kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

1.5 İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Çimsa’ya iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Çimsa tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@cimsa.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketimiz tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiye noterden düzenlenerek verilmiş özel vekâletname bulunması gereklidir.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Çimsa’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükarda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Veri Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

 

TAMAM

English Spanish Türkçe